BOGOJAVLJENJE – SVETA TRI KRALJA

Dođosmo s istoka pokloniti se kralju.

Prvo čitanje

Iz 60, 1-6

Slava Gospodnja sviće nad tobom.

Čitanje poslanice proroka Izaije

Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja i slava Gospodnja sviće nad tobom! Jer gle, zemlju tmina pokriva, i mrklina narode. A tebe Gospodin obasjava, i Slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi k sjaju zore tvoje. Očima okruži i promatraj: svi se oni sabiru, k tebi dolaze! Izdaleka ti dolaze sinovi, kćeri ti donose u naručju. Gledat ćeš tad i sjati, igrat će ti srce i širiti se jer k tebi će poteći bogatstvo mora, blago narodâ k tebi pritjecati. Mnoštvo deva prekrit će te, mladih deva iz Midjana i Efe. Svi će iz Sabe dolaziti, donosit će zlato i tamjan, i hvale navješćivati Gospodnje.

Riječ Gospodnja

Psalam

Ps 72,1-2.7-8.10-13

Pripjev: Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje. 

Bože, sud svoj daj kralju, i svoju pravdu sinu kraljevu. Nek puku tvojem sudi pravedno, siromasima po pravici!

U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik – sve dok bude mjeseca. I vladat će od mora do mora i od Rijeke do granica svijeta.

Kraljevi Taršiša i otokâ nosit će dare, vladari Šabe i Sebe danak donositi. Klanjat će mu se svi vladari, svi će mu narodi služiti.

On će spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomoćnika nema; smilovat će se ubogu i siromahu i spasit će život nevoljniku.

Drugo čitanje

Ef 3, 2-3a. 5-6

Sada je objavljeno da su i pogani subaštinici obećanja.

Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Efežanima

Braćo! Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: objavom mi je obznanjeno otajstvo koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim Kristovim apostolima i prorocima: da su pogani subaštinici i “sutijelo” i sudionici obećanja u Kristu Isusu – po evanđelju.

Riječ Gospodnja

Evanđelje

Mt 2, 1-12

Dođosmo s istoka pokloniti se kralju.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s isto­ka pojaviše u Jeruzalemu ­raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: ’A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pâsti narod moj – Izraela!’« Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, ­reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklo­nim.« Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, ­zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se po­vrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obrado­vaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu daro­ve: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.

Riječ Gospodnja

(www.hilp.hr)